Przejdź do treści

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór

oczyszczalnia1

Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców gminy związany z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zasadami programu  „Zadania z zakresu ochrony wód” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 35 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 7.000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d.

Warunkiem koniecznym do udziału w realizacji zadania będzie zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości przez zainteresowanych na budowę oczyszczalni i drenażu oraz złożenie stosownej deklaracji w tym zakresie.

Odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków należy spełnić następujące warunki:
 - nieruchomości, na których budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków położone są poza obszarem aglomeracji ujętej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych lub położone są na obszarze, na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej, bądź na obszarze, na którym przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej, ale włączenie nieruchomości do sieci nie będzie możliwe;
-  do budowy wykorzystywane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 a do końca okresu przejściowego PN-EN 12566-3+A1 (urządzenia muszą posiadać znak B lub CE);
- nie dopuszcza się budowy drenaży rozsączających i studni chłonnych w nasypach ziemnych w tzw. kopcach;

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą od mieszkańców gminy w zabudowie rozproszonej i peryferyjnej, dla których budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieopłacalna.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Tarczyn dofinansowania ze środków zewnętrznychSzczegółowe warunki dofinansowania jak również obowiązki zostaną określone w umowie pomiędzy gminą Tarczyn oraz właścicielami nieruchomości, która zostanie podpisana po przyznaniu gminie Tarczyn dofinansowania z WFOŚiGW.

W przypadku uzyskania dofinansowania wykonawcą zadania zostanie firma wyłoniona przez Gminę Tarczyn w drodze przetargu.

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn w pok. nr 111 lub na stronie internetowej archiwum.tarczyn.pl w zakładce Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Nabór.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Tarczynie  do dnia 15 czerwca 2015r. (przedłużony termin)

 Wniosek o dofinansowanie (format doc) - kliknij i pobierz

Wniosek o dofinansowanie (format pdf) - kliknij i pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - kliknij i pobierz

 Zasady programu  „Zadania z zakresu ochrony wód” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie w 2015r. - kliknij i czytaj

Zgłoszenie budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty - kliknij i pobierz

 

Logo_wfosigw