Przejdź do treści

PROJEKTY UNIJNE W GMINIE

1.  Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

2. Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarczynie (etap I - dla dzieci młodszych), Gmina Tarczyn

3. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiątce, Gmina Tarczyn

4. Budowa łącznika ulicy Gawarskiego z ulica niezapominajki w miejscowości Tarczyn

5. Budowa piramidy linowej na terenie rekreacyjnym w Drozdach

6. ZDALNA SZKOŁA +

7. ZDALNA SZKOŁA

8.

Nowe możliwości aktywnego wypoczynku w gminie Tarczyn!

Gmina Tarczyn zakończyła realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej”, na co uprzednio pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach projektu, na terenie rekreacyjnym (Tarczyn/Drozdy), wykonane zostały m.in. następujące działania:
- nasadzenia nowych drzew i krzewów (opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Zachowane zostały istniejące cenne drzewa o znacznych rozmiarach);
- budowa ścieżek/alejek w formie robót towarzyszących nasadzeniom nowych drzew i krzewów;
- utworzenie miejsca pod rozkładaną scenę plenerową (wraz z budową bezpośredniej drogi dojazdowej);
- zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Celem projektu było stworzenie uporządkowanej zieleni i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu w Tarczynie i obrębie funkcjonalnym Miasta (zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach).

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Tytuł Projektu: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej”
Całkowita wartość projektu: 1.593.973,05 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 1.354.877,08 PLN

9. Ja w Internecie

10. Internet szansą na lepszą przyszłość - Gmina Tarczyn

11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tarczyn

12. Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Tarczyn

13. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim 
POIS tablica informacyjna2016-page-001

14. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn 

15. Mój bieg po zdrowie  

16. Elastyczne Przedszkole w Gminie Tarczyn

17. Przedszkole naturalnie atrakcyjne (weekendowe)

18. Dziecięca Akademia Przyszłości (klasy IV-VI)

19. Budowa Domu Kultury w Tarczynie 

12. Informatyzacja SP ZOZ w Tarczynie 

21. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)

22.  Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)

23. Nasza Mała Ojczyzna

24. Ratownictwo - przeprowadzanie akcji ratowania życia według wzoru standardu narodowego i międzynarodowego

25. Orlik w Tarczynie

26. Orlik w Pamiątce

27. Łączy nas śpiew

28. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

+ więcej